Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Pedagogikk

  Sorter etter
  Titler per side

  Lese, lære, lykkes

  579,-

  Krenkelse i skolen - mobbingens bakteppe

  339,-
  I boka lanserer forfatteren krenkelse som et mer hensiktsmessig begrep for å forstå konflikter i skolen enn bruken av de tradisjonelle antimobbeprogrammene. Han viser hvordan denne innfallsvinkelen gir rom for effektiv forebygging og håndtering, og argumenterer også for at krenkelsestilnærmingen er mer i overensstemmelse med opplæringslovens kapittel 9A enn det antimobbeprogrammene er. Boka er i første rekke beregnet på lærere og lærerstudenter. Har litteraturliste.

  Rådgivning

  429,-
  Dette er en lærebok i pedagogisk rådgivning, veiledning og konsultasjon. Den presenterer ulike tradisjoner og teorier, og viser hvilke konsekvenser valg av ståsted har for det praktiske arbeidet. Målgruppene er studenter, lærere som underviser i rådgivning, praktiserende rådgivere i skoleverket og spesialpedagogiske fagteam. Med litteraturliste, stikkord- og navneregister og oversikt over viktige lover og departement for rådgivning.

  Trygg klasseledelse

  389,-
  Boka viser hvordan en god relasjon mellom elev og lærer bidrar til økte læringsmuligheter for elevene. Den handler bl.a. om hvordan læreren kan fremme en positiv relasjon til både hver enkelt elev og klassen som helhet, og ulike verktøy som fremmer trygg klasseledelse. Boka gir også enkel innføring i hvordan Marte Meo-metoden kan brukes i veiledning av lærere, med eksempler fra skolehverdagen. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Den flerkulturelle skolen i bevegelse

  559,-
  Boken handler om hvordan man aktivt kan møte mangfoldet i en flerkulturell skole. Den tar blant annet for seg hvordan man kan møte foreldrene på en anerkjennende måte slik at de skal ønske å delta i samarbeidet, og hvordan man legger til rette for at elevene skal oppleve likeverd. Boken svarer på disse og lignende problemstillinger gjennom teori, eksempler fra praksis, øvelser og refleksjonsoppgaver. Boken er beregnet på lærere og lærerstudenter. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Les mindre - forstå mer!

  389,-
  Boka gir en innføring i strategier for lesing av fagtekster, og tar utgangspunkt i observasjoner fra lese- og læringsprosesser på 1.-7. trinn. Den inneholder forslag til undervisningsopplegg for enkeltstående leseøkter og lengre læringsperioder. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere

  439,-
  Boka tar opp et utvidet kunnskapsbegrep der teori og praksis framstår som helhet. Den viser hvordan læreplaner, innhold og læreprosesser i yrkes- og profesjonsutdanning kan struktureres ut fra sentrale yrkesoppgaver. Forfatterne drøfter den betydning yrkesbasert forskning har for utviklingen av yrkeskunnskap og relevant utdanningsinnhold. Boka henvender seg til studenter i yrkeslærerutdanning, lærere og andre som arbeider med yrkes- og profesjonsutdanning. Med litteraturliste.

  Spesialpedagogiske arbeidsmåter

  339,-
  Boka drøfter spesialpedagogiske arbeidsmåter og fokus er rettet mot ulike typer innlæringsvansker. Det gis en generell innføring i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet og i arbeidsoppgaver i skolen som kartlegging, tiltak, evaluering og rapportskriving. Har litteraturliste.

  Vurdering, prinsipper og praksis

  429,-
  Temaer som belyses i denne boken er blant annet teori om vurdering og vurderingsprinsipper, hensikten bak ulike former for vurdering, valg mellom vurderingsformer, fagdidaktiske og pedagogiske utfordringer for lærere og skoleledere, og ideologiske og politiske debatter. Forfatterne reflekterer rundt nye trender, både her hjemme og i utlandet, som kan sees som et resultat av den økende bruken av ekstern vurdering gjennom nasjonale og internasjonale tester, men også som følge av større fokus på læringsfremmende vurdering.

  Yrkesdidaktikk for grunnutdanning i helse- og sosialfag

  449,-
  Forfatteren har utviklet en strategi for å møte kravet om at første året på helse- og sosialfag i videregående skole skal gi relevant kompetanse i forhold til alle yrkene som inngår i utdanningsprogrammet. Fokus på nøkkelkvalifikasjoner, praksisutplassering og elevaktive arbeidsformer er sentrale virkemidler her. Boka henvender seg til lærere og studenter i lærerutdanning i helse- og sosialfag i videregående skole. Med litteraturliste.

  Mellom oss

  369,-
  Forfatterne viser her hvordan et gestaltteoretisk perspektiv kan brukes som rammeverk og analyseredskap for å forstå og trene opp kommunikasjonsferdigheter. For å klargjøre dette, bruker forfatterne mange eksempler fra ulike typer samtaler og rollespill i studie- og yrkessammenhenger. Boken henvender seg til studenter i pedagogikk, psykologi, helse- og sosialfag og yrkesutøvere med undervisningsveilednings- eller personalansvar. Har litteraturliste

  Naturfag som allmenndannelse

  549,-
  Boka tar opp viktige sider ved vitenskapsteori, både fra filosofisk, historisk og sosiologisk perspektiv. Nyere teorier og forskning om barns læring og deres hverdagsforestillinger blir behandlet, og det reises spørsmål om naturvitenskapens verdier, idealer og dens kultur. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Tilpasset opplæring i matematikk

  379,-
  Boken gir råd om hvordan læreren kan tilrettelegge undervisningen i matematikk og skape et godt læringsmiljø basert på prinsippet om tilpasset opplæring. Den inneholder både teoretiske perspektiver, og praktiske eksempler fra skolehverdagen. Boken er aktuell for alle trinn i grunnopplæringen. Målgruppen er elever på allmennlærerutdanningen. I tillegg er den aktuell innenfor pedagogikk, didaktikk, fagdidaktikk, spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Har litteraturliste.

  Pedagogikk og lærerprofesjonalitet

  489,-
  Pedagogikkfaget gir et grunnlag for blant annet å beskrive, reflektere over og vurdere undervisning. Gjennom å illustrere pedagogikkfagets mangfold og potensiale viser forfatterne hvordan pedagogiske grunnlagsproblemer henger sammen med og utfordrer praksis, utøvelse og yrkesoppfattelse. Samtidig tilbyr forfatterne av boka redskaper som lærerstudenter og lærere kan anvende for å reflektere over seg selv og sin egen rolle, deres funksjon og situasjon. Med litteraturliste.

  Entreprenørskap i utdanning og opplæring

  369,-
  Hvordan kan skolen best mulig møte de raske endringer i samfunnet og samtidig etablere gode læringsmiljø for elevene? Gjennom boken fokuserer forfatteren på tre ulike innfallsvinkler til entrepenørskap, nyskaping og gründervirksomhet. Teoretiske perspektiver og konkrete eksempler gir en grunnleggende og helhetlig innføring i nytenkning og entrepenørskap både på elevnivå, lærernivå og organisasjonsnivå. I tillegg inneholder boken eksempler fra andre arenaer. Målgruppen er lærerstudenter, lærere, skoleledere og andre som er engasjert i Ungdomsbedrifter eller Ungt entrepenørskap. Har litteraturliste.

  Kunnskapssamfunnet

  309,-
  Forfatterne av denne boken mener at læring for voksne blir viet for lite oppmerksomhet, og fremmer derfor forslag til hvordan Norge kan fremstå som et foregangsland for voksnes kvalifisering. Boken henvender seg til alle som er opptatt av kunnskapssamfunnet og voksnes kvalifisering.

  Den gode elevsamtalen

  289,-
  Boka tar for seg rammene for elevsamtaler, gjør rede for tre teorier om vekst hos barn og unge, og viser gjennom eksempler hvordan lærere kan påvirke vekst i praksis. Den inneholder refleksjons- og øvingsoppgaver, og er beregnet på dem som studerer for å bli, eller som allerede jobber som lærere, førskolelærere, spesialpedagoger eller barnevernspedagoger.

  Digital skole på sviktende grunn

  339,-
  Forfatteren av denne boken mener at visjonen om den digitale skolen delvis bygger på sviktende grunn. Det gjelder et snevert teknologisyn i kombinasjon med ensidige elev- og læringsperspektiver der de didaktiske refleksjonene forsvinner. Han drøfter hvorfor det er slik, og går videre inn på hvilke forutsetninger som bør legges til grunn for en mer konstruktiv og inkluderende tilnærming til ny teknologi i skolen. Boken er skrevet for lørere og studenter ii lærerutdanning. Med litteraturliste.

  Kampen om kateteret

  149,-
  Boken gir en fremstilling av den dramatiske kampen som utspant seg mellom okkupasjonsmyndighetene og norske lærere under krigen. Her skisseres sentrale ideer i den autoritære pedagogikk myndighetene søkte å innføre og de ulike strategier okkupasjonsstyret tok bruk for å realisere denne pedagogikken. Likeså gir boken en fremstilling av hvordan lærerne organiserte og gjennomførte sitt motstandsarbeid, og hvordan de sto mot myndighetenes forsøk på å nazifisere oppdragelsen til tross for fengslinger og deportasjoner. Med kilderegister.

  Pedagogikk