Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Pedagogikk

  Sorter etter
  Titler per side

  Skoleutvikling og digitale medier

  379,-
  Boka belyser satsinga på de tre utviklingsprogrammene Pluto, Pilot og Lærende nettverk, og trekker fram eksempler og erfaringer fra programmene. Forfatterne drøfter hvordan skolen kan omstille seg og utnytte potensialet ved digitale teknologier og medier for å fremme barn og unges læring og utvikling. Boka er først og fremst beregnet på studenter og lærere i lærerutdanning og på skoleledere.

  Barn og kommunikasjon

  309,-
  Boka handlar om bruk av digitale verktøy saman med barn i barnehage og dei første åra i grunnskulen. Den gir ei innføring i korleis digitale verktøy kan integrerast og brukast som ein del av leikeutstyret i barnehagen, og kjem med praktiske døme og erfaringar. Boka er meint for studentar i førskulelærarutdanninga og for studentar som tar sikte på å arbeide med dei yngste i grunnskulen, men også for tilsette i barnehagen, foreldre og andre interesserte. Har register og litteraturliste.

  Skoleutvikling

  339,-
  I denne boken ser forfatteren nærmere på de tre siste lærerplanreformene og trekker frem ulike sider ved dem. Han fokuserer på reformenes intensjoner om lærersamarbeid og tilpasset opplæring, og legger vekt på at skoler har ulik kultur og lærere har ulik kompetanse og erfaring. Boken er beregnet på skoleledere, lærere og studenter i lærerutdanning. Har litteraturliste.

  Lærerarbeid for tilpasset opplæring

  529,-
  Boka ser på hvilken betydning tilpasset opplæring har for elevers læring og utvikling. Den belyser spørsmålet ut fra skolens overordnede intensjoner. Skolekultur og teamarbeid står sentralt, men artiklene ser også på hvordan spesialundervisning, elevsamtaler og elevvurdering kan brukes for å fremme tilpasset opplæring.

  Tilpasset opplæring

  399,-
  Boka belyser sentrale intensjonene for tilpasset opplæring, som danning, fellesskolen, elevvurdering og spesialundervisning. Her drøftes også skoleutvikling som virkemiddel for å realisere intensjonene om tilpasset opplæring. Særlig innovasjon, lærerrollen, skoleledelse og aksjonslæring vies oppmerksomhet. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning, men også til dem som arbeider i eller med skolen.

  Førstereisen

  449,-

  Dysleksi

  529,-
  Boken går inn i problematikken rundt lese- og skrivevansker, og tar opp en rekke spørsmål og drøfter disse i lys av nyere forskning. Den gir en innføring i hvordan man går frem ved diagnostisering av dysleksi og har forslag til pedagogiske tiltak. Boka beskriver også hvordan Logos-testen kan benyttes i diagnostiseringsarbeidet, samt informasjon om dysleksi blant minoritetsspråklige elever og voksne. Har ordforklaringer, referanseliste og stikkordregister.

  Læreboka

  340,-

  Pedagogisk veiledning

  359,-

  Den femte grunnleggende ferdighet

  359,-
  Boken gir eksempler og råd om hvordan vi kan fremme elevenes læring gjennom ulike måter å framstille fagstoff og oppgaver på. Forfatterne argumenterer for at både lærere og elever vil styrke sine digitale ferdigheter ved pedagogisk og metodisk arbeid med elevenes portefølje og digitale mapper. De anbefaler at skolen fornyer sin praksis ved å flytte fokus fra teknologi til læring. I tillegg viser boken hvordan pedagogisk digital kompetanse hos lærere gir muligheter for økt motivasjon og større læringsutbytte hos elevene. Boken egner seg for studenter ved lærerutdanningen, samt lærere i skolen som jobber med digitale porteføljer. Har litteraturliste.

  Lærerkoden

  99,-

  Feedback i skolen

  299,-
  Boka presenterer en modell som legger til rette for læringsfremmende og anerkjennende feedback fra lærer til elev.

  God undervisning

  329,-

  Digital mobbing

  268,-

  Læreren i etikkens motlys

  339,-
  Boken tar sikte på å stimulere utviklingen av en yrkesetisk bevissthet og kompetanse som kan medvirke til å styrke samfunnets tillit til lærerne. Framstillingen i boken bygger på den forståelsen at undervisning og oppdragelse bør betraktes som et etisk anliggende, fordi lærere daglig stilles overfor valg mellom ulike verdier. Boken kan brukes innenfor pedagogikkfaget og i etikkdelen av faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering i lærerutdanningen. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Veiledning under nye vilkår

  369,-
  Denne artikkelsamlingen ser på sentrale sider ved veiledning i dagens samfunn. Den ser på møtet mellom veileder og den som skal veiledes, på etikk og kompetanse i forhold til det moderne samfunnets rammer, samt veiledning og kollektive prosesser. Har register.

  Snakk med oss

  369,-

  Vurdering, prinsipper og praksis

  469,-
  Temaer som belyses i denne boken er blant annet teori om vurdering og vurderingsprinsipper, hensikten bak ulike former for vurdering, valg mellom vurderingsformer, fagdidaktiske og pedagogiske utfordringer for lærere og skoleledere, og ideologiske og politiske debatter. Forfatterne reflekterer rundt nye trender, både her hjemme og i utlandet, som kan sees som et resultat av den økende bruken av ekstern vurdering gjennom nasjonale og internasjonale tester, men også som følge av større fokus på læringsfremmende vurdering.

  Å lære å lese og skrive

  369,-
  Forfatteren drøfter muligheter og begrensninger i ulike metodiske tilnærminger når det gjelder lese- og skriveutviklingen. Individuelle forskjeller blir belyst, elevenes behov ut fra motivasjon blir drøftet og forfatteren viser hvordan lese- og skriveopplæringen best kan legges til rette for en optimal utvikling i de første skoleårene. Boken henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærere på småskoletrinnet og spesialpedagoger.

  Å lykkes med lesing

  389,-

  Pedagogikk